Ubytovací řád a reklamační řád pro v apartmánech Tavičská, Ostrava-Vítkovice

Ubytovací řád:

Platba pobytu je možná převodem na účet, nebo v hotovosti. Doplatek pobytu je možný nejpozději první den ubytování při příjezdu. V případě ubytování pracovníků firem může být způsob úhrady dohodnut.               Platební karty nepřijímáme.
Ubytovací zařízení může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí.
 Host vyplní přihlašovací formulář a předloží  platný doklad totožnosti k ověření.
 Nástup na ubytování je od 13.00 hod. do 19.00 hod.
 Nástup na ubytování mimo dobu od 13.00 hod do 19.00 hod je nutno předem domluvit.
 V případě neplánovaného zpoždění - volejte kontaktní čísla: tel.  603 81 99 33.
 Při příjezdu na adresu ubytování, pokud je zamčeno - ZVOŇTE. Zvonek je umístěný ve schránce na vratech.  
 Telefonní čísla pro kontakt:  603 81 99 33.
  Host užívá pokoj po dobu sjednanou dle závazné objednávky.
  Nebylo-li sjednáno jinak, host uvolní pokoj nejpozději do 09:00 hod.posledního dne
  Pokud požádá host o prodloužení ubytování může mu být nabídnut jiný apartmán.
  Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení věcí - ihned nahlásit ubytovateli příp. Policii ČR.

Ubytovací zařízení odpovídá za škodu na odložených věcech jen tehdy pokud ke ztrátě/poškození došlo při uložení věcí na místě k tomu určeném. 

Právo na náhradu škody musí být uplatněno neprodleně.                                         

Zapomenuté věci budou uskladněny po dobu max. 3 měsíců.

Ztrátu klíčů je nutno ihned hlásit, náhradní klíče budou vydány za poplatek 500 Kč.

Pokud je pobyt ukončen předčasně a to bez zavinění na straně ubytovatele, nevzniká ubytovateli povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část. 

Ubytovaný je povinen dodržovat noční klid v době od 22:00 hod. do 07:00 hod.
Inventář pokoje není dovoleno odnášet. Není dovoleno provádět úpravy a opravy zařízení pokoje.  
V celém ubytovacím zařízení platí  zákaz kouření. Ubytování domácích mazlíků - na dotaz.
Poškozené, zničené a ztracené věci je host povinen uhradit, pokud neprokáže, že škodu nezavinil.  
Závěrečný úklid po ukončení ubytování je v ceně, během pobytu si hosté uklízí sami.
Parkování automobilů je v uzavřeném dvoře - je v ceně

Reklamační řád
Host má právo reklamovat vady a nedostatky na objednaných službách
Vady a nedostatky musí host reklamovat neprodleně, aby mohly být, pokud je to možné, co nejrychleji odstraněny.
Posouzení reklamací se provádí ihned, složitější případy do 3 dnů.
Host má právo reklamovat a požadovat odstranění vad, které snižují funkčnost ubytování.
Pokud vadu nelze odstranit bude poskytnuto náhradní plnění.
Pokud není možné poskytnout náhradní plnění bude poskytnuta hostu sleva na službu.
Pokud se vyskytnou nedostatky, které hostu znemožní pobyt, má právo pobyt ukončit a žádat vrácení částky na
nečerpané služby.  
Stížnosti hostů nebo návrhy na zlepšení jsou přijímány ústně písemně.                                                          Písemná stížnost bude vyřízena do 30 dnů.

Zasláním závazné objednávky host bere na vědomí a souhlasí s ubytovacími pokyny a ubytovacím řádem.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.