Zpracování osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a nařízením o GDPR dává zákazník potvrzením své objednávky/podpisem smlouvy souhlas firmě TSČ Vítkovice s.r.o. provozující ubytovací zařízení apartmány Tavičská ke zpracování, shromažďování a uchovávání svých osobních a citlivých údajů v nezbytně nutném rozsahu pro plnění smlouvy/objednávky (tj. jméno, příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, datum narození, e-mailová adresa, ČOP, pasové údaje, státní příslušnost, vizum), a to pro účely poskytnutí a zajištění služeb ubytování t.j. pro splnění smluvních a zákonných povinností či pro ochranu našich oprávněných zájmů. Dále pro marketingové a obchodní účely ubytovacího zařízení zejména k zasílání nabídek na poskytování služeb ubytovacího zařízení poštou a emailem.
Všechny souhlasy uvedené v tomto ustanovení jsou uděleny v územně a množstevně neomezeném rozsahu, na dobu 10 let od data poslední poskytnuté služby, resp. až do jejich případného odvolání ze strany zákazníka v souladu s ust. § 87 občanského zákoníku. Všechny souhlasy jsou zákazníkem udělovány bezplatně.

Zákazník dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených na objednávce/smlouvě na ubytování.
Poskytnuté údaje je firma TSČ Vítkovice s.r.o. oprávněna zpracovávat a shromažďovat sama nebo prostřednictvím pověřeného zpracovatele automatizovaně i manuálně v tištěné i elektronické formě v souladu s § 6 zákona č. 101/2000 Sb.

Při zpracování osobních a citlivých údajů se firma TSČ Vítkovice s.r.o. zavazuje dbát na to, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.
Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto odstavce kdykoli písemnou formou odvolat, má právo na zapomenutí osobních údajů. Zákazník má dále právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto odstavce kdykoli písemnou formou odvolat, má právo na zapomenutí osobních údajů. Zákazník má dále právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Zpracovávané udaje:

jméno a příjmení, titul, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, ČOP, pasové údaje, státní příslušnost, vizum.

Tyto údaje jsou shromažďovány, zpracovány a uloženy pro plnění smluvních a zákonných povinností, udaje jsou uloženy po zákonnou dobu 10 let.

Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto odstavce kdykoli písemnou formou odvolat, má právo na zapomenutí osobních údajů. Zákazník má dále právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Vymazání vašich osobních údajů - Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.

Oprava vašich osobních údajů - Máte právo na opravu svých osobních údajů.  Pokud potřebujete opravit údaje není , pak nás prosím kontaktujte telefonicky. e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Odvolání platnosti souhlasu - udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů (např. údajů pro marketingové účely) můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů. Berte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.